Algemene ledenvergadering (31/10 – Agenda

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 • Hoe gaat de samenwerking met volleybalvereniging Rood-Wit ’75 vorm krijgen?
 • Krijgt Wijhe ’92 een vrouwelijk bestuurslid?
 • Wat zijn de plannen van het bestuur?
 • Wat zijn de financiële consequenties van het nieuwe kunstgrasvoetbalveld 2?

 

Zo maar wat vragen die tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2022 om 20.00 uur in ons clubhuis ‘de Verlenging’ aan de orde komen. Wees er bij en laat je betrokkenheid bij de club zien!

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

 • Opening 

 

 1. Rondvraag: vragen van leden worden geïnventariseerd en aan eind van vergadering beantwoord.

 

 • Verslag laatste ALV d.d. 15 november 2021

 

 1. Financieel overzicht seizoen 2021-2022, decharge kascommissie en bemensing nieuwe kascommissie

 

 1. Terugblik op seizoen 2021-2022 (highlights en ontwikkelingen)

 

 1. Samenwerking Rood-Wit’75 en Wijhe ’92. Er zijn samenwerkingsgesprekken gevoerd tussen delegaties van beide verenigingen. Voorstel is dat de volleybalvereniging Rood-Wit ’75 wordt opgeheven per 1 juli 2023 en vanaf dan op gaat in de vereniging sv. Wijhe’92 en deel gaat uit maken van Wijhe ‘92. De ledenvergadering wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. De statuten van de vereniging dienen vervolgens hierop aangepast en vernieuwd te worden. De ALV wordt gevraagd om met het wijzigen van de huidige statuten en de concept nieuwe statuten in te stemmen. NB: er is een aanwezigheid van 2/3 van de leden vereist voor een statutenwijziging. Mocht dit aantal niet aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe ALV uitgeschreven op dinsdag 22 november 2022.

 

 1. Bestuurswijzigingen. Maarten Nijland is recent gestopt als bestuurslid. Voorgesteld wordt om Marieke Olthof als nieuw bestuurslid te benoemen voor drie jaar. Zij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Activiteiten. Als gevolg van het onderbrengen van een volleybalafdeling binnen sv Wijhe ’92 (zie punt 6) wordt voorgesteld om Klaas Jilderda te benoemen voor drie jaar als nieuw bestuurslid met de portefeuille volleybal.

 

 1. Meerjarenplan hoofdbestuur. Welke investeringen en concrete ideeën en plannen worden het komende jaar tot uitvoering gebracht?

 

 • Goedkeuring begroting seizoen 2022-2023 en vaststelling contributie


 • Antwoorden op de vragen uit de rondvraag 


 • Sluiting

 

Namens het hoofdbestuur van Wijhe’92

Wilco Overweg, voorzitter John Voppen, secretaris.

Ter voorbereiding op de vergadering liggen de stukken behorende bij de agendapunten 4, 6 en 9 vanaf 19.30 uur ter inzage in het clubhuis. Het verslag van de ALV  van 1 november 2021 wordt op de website geplaatst.

Vind hier het verslag van de vorige ledenvergadering.