Spelregels binnen Wijhe’92

Inleiding  en kaders

Alle betrokkenen bij Wijhe’92 houden zich aan de kernwaarden van Wijhe ’92 en voelt zich daarvoor verantwoordelijk. Daarnaast hebben wij een anti-pest protocol en een beleid sport en gedrag. Ook zijn er vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Als sluitstuk gelden ‘de spelregels van Wijhe’92’. Dit alles met als overkoepelend idee: wij zijn een vereniging waarbij iedereen welkom is en het plezierig en fijn is om te sporten. • Afval

Afval op het sportcomplex, in de ‘Verlenging’ en in de sporthal dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid.

 • Alcohol
 • Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd. 
 • Spelers jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol drinken. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven.
 • Beschonken mensen kan de toegang tot het sportcomplex, de ‘Verlenging’ en sporthal worden ontzegd. 
 • Er mag alleen in de Verlenging of op het (afgebakende) terras alcohol genuttigd worden. Dus geen alcohol langs de lijn, in de kleedkamers of in de zaal.
 • Blikjes of flesjes zijn niet toegestaan rondom de velden.

 

 • Clubhuis de ‘Verlenging’

Respecteer ons clubhuis, de kantine in de sporthal en die van een andere vereniging alsmede de mensen die er op dat moment werkzaam zijn. Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege glazen en dergelijke op de bar. Respecteer de sluitingstijden zoals die vastgesteld zijn. Bij wangedrag kan de bardienst medewerker of een bestuurslid iemand uit de kantine verwijderen.

 • Contributie

Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie en trainingen als de contributie tijdig is voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie volgt een herinnering. Indien betaling uitblijft kan dit leiden tot uitsluiting van de training en de wedstrijden. Als er betalingsproblemen zijn, dan is Wijhe ’92 graag bereid om te kijken naar een passende oplossing. Eventueel in samenspraak met de gemeente.

 • Diefstal

Meld diefstal bij beheer of bij het hoofdbestuur (secretaris@wijhe92.nl). Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt gemeld bij het hoofdbestuur. Van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast kan de commissie sport en gedrag die persoon een sanctie opleggen. Wijhe ’92 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor diefstal. 

 • Fietsenstalling

Fietsen en scooters dienen in de (fietsen)stalling geplaatst te worden.

 

 • Gele en/of rode kaarten

Alle in een wedstrijd gegeven gele en rode kaarten worden doorgegeven aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV) respectievelijk de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Boetes die voortkomen uit een gele of rode kaart worden door de speler zelf betaald. Boetes gegeven aan een team wegens staken door schuld, wordt door het team zelf betaald. Wanneer boetes niet betaald worden, volgt schorsing totdat de boetes betaald zijn.

 • Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen en kleding worden verzameld bij het beheer. Hier kan men op wedstrijddagen en trainingen terecht voor verloren voorwerpen en kleding.

 • Geweld en misdragingen

Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van het NHV en de KNVB behandeld. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training worden gemeld aan de betreffende coördinator of commissielid. Deze maakt een kort verslag van de gebeurtenis en levert dit met naam en toenaam in bij de Commissie Sport en Gedrag. Daarna kan, na hoor en wederhoor, een passende maatregel worden toegepast conform het beleid sport en gedrag. Het hoofdbestuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor geweld en misdragingen en de schade die daaruit volgt.

 • Geluidsinstallaties

Het is alleen toegestaan om eigen meegebrachte geluidsinstallaties te gebruiken in de kleedkamers als dit geen overlast voor anderen veroorzaakt. 

In het eigen kleedgebouw beoordeelt Beheer dit en kan zo nodig optreden/handhaven. 

 • Handhaving

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor het naleven van de spelregels. Niet alleen het bestuur of een bepaalde commissie, maar alle leden zijn verantwoordelijk voor handhaving. Het is normaal om elkaar aan te spreken op “overtreding van de regels”.  

 • Kleedkamers

Houd de kleedkamers bij ons en bij de andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen (er zijn buiten borstels om je voetbalschoenen schoon te maken) en afval in de daarvoor bestemde bakken doen. Ook de kleedkamer schoonmaken behoort bij eigenaarschap. Een leider hoort de netheid van de kleedkamers ook te controleren nadat de spelers/speelsters klaar zijn met douchen en omkleden.

 • Materialen en kleding

Een lid behandelt materialen, ballen, de velden en gebouwen alsof het zijn/haar eigendom is en gaat er zorgvuldig mee om. Dat geldt ook voor de kleding die geleased wordt van de vereniging. 

 • Meningsverschillen

Meningsverschillen, die betrekking hebben op het team of de vereniging 

(reservebeurten, trainingen, materiaal enz.) worden aan leid(st)ers, trainers en of de betreffende coördinator voorgelegd. In het geval een bevredigende oplossing uitblijft, kan het meningsverschil in het uiterste geval aan de regiecommissie bij de handbal of het voetbalbestuur worden voorgelegd.

 • Ongewenst gedrag

Wijhe ’92 tolereert geen diefstal, pesten, geweld, agressie, vernielingen, bedreigingen, discriminatie en (seksueel)intimiderend gedrag.

 • Parkeerplaats

Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden neergezet in de aangegeven parkeervakken. En wel zodanig dat ook een ander er nog bij kan of weg kan. De invalidenparkeerplaats is alleen bestemd voor invaliden.

 • Persoonlijke bezittingen

Laat waardevolle spullen, zoals geld en horloges en mobiele telefoons nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leid(st)er. 

Het hoofdbestuur of de vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 • Respect

Leden tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap, seksuele geaardheid en godsdienstige overtuiging etc;

 • Roken

Op het hele sportpark van Wijhe’92 geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor opslag- en vergaderruimtes. Uitsluitend buiten het hek in het rokershokje van Wijhe’92 of buiten het SPOC-plein mag er gerookt worden.

Ø      Scheidsrechters

Respecteer en accepteer de beslissingen van de (jeugd-)scheidsrechters. Door de aanwezigheid van een (jeugd)scheidsrechter kan een wedstrijd gespeeld worden. Geef geen commentaar vanaf de kant. Maak het verschil en zorg ervoor dat scheidsrechters zich prettig, gerespecteerd en veilig voelen. 

 • Schorsing

Een door het NHV of de KNVB of door de vereniging opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht.

 • Social Media

Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto’s of persoonlijke informatie online, maar vraag eerst toestemming. Grijp in als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat iets niet aardig overkomt. Gebruik de social media ook niet om de vereniging, specifieke teams of individuele leden te beledigen of in een kwaad daglicht te zetten.

 • Speelvelden

Zorg bij het intrappen dat de doelgebieden ontzien worden. Het laatste elftal op een veld neemt de hoekvlaggen mee en trekt het net van de doelen omhoog.

Bij de handbal worden de netten door het laatste team van de doelen gehaald en bij de jongste jeugd de verkleiningsbalk van het doel.

 • Sponsors

Wijhe’92 heeft circa 100 sponsoren die een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. Zorg dat onze sponsoren tevreden kunnen zijn met onze uitstraling.

Denk er bij voorkomende gelegenheden (een etentje met het team, bloemen bij  kampioenschap enz.) aan om dit bij een van de sponsoren te doen. In geval van een teamsponsor; informeer deze sponsor zo nu en dan over de teamactiviteiten en -prestaties en nodig deze wellicht een keer uit om een wedstrijd bij te wonen.

 • Supporters

Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed, dat ouders/verzorgers en anderen belangstelling tonen tijdens wedstrijden of trainingen. Moedig ze op een positieve manier aan en laat “tactische” aanwijzingen achterwege. Als u die wilt geven wordt dan trainer/leider van een team.

 • Taalgebruik

Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander erop aan als het gebeurt.

 • Trainingen

Eventuele verhindering bij de selectieteams wordt vooraf en met opgave van reden gemeld aan de trainer of leid(st)er. Ook bij de recreatieve teams is dit wenselijk. Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels:

 • De training begint en eindigt altijd op tijd. De aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de kleedkamer moet zijn. Dat geldt voor het gehele team, zowel spelers als trainer;
 • Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hierop toe;
 • Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals aangegeven op het overzicht;
 • Na de training dienen alle gebruikte attributen en materialen, inclusief eventuele verplaatsbare doelen, weer opgeruimd worden.
 • Vandalisme

In geval van vandalisme zal altijd aangifte worden gedaan. Tevens zal de toegebrachte schade op de daders verhaald worden, of dit nu bij Wijhe’92 of bij een andere vereniging gebeurt. Tevens zal de commissie sport en gedrag conform het beleid sport en gedrag onderzoek doen en een passende maatregel voorstellen aan het hoofdbestuur. Zie je iemand die aan het vernielen is, spreek hem/haar erop aan en geef het door aan een van de hoofdbestuursleden (secretaris@wijhe92.nl)

 • Verwachtingen ten aanzien van leden

We verwachten van een ieder een persoonlijke bijdrage naar kunnen en mogelijkheden overeenkomstig de spelregels van het Talentenplan. Daarnaast is het een vanzelfsprekendheid dat er af en toe en beurtelings teamtaken worden vervuld zoals wedstrijdkleding wassen, rijden naar uitwedstrijden, kantinedienst of zaaldienst verrichten, wedstrijden fluiten etc.

 • Wedstrijden

Handbal en voetbal is een teamsport, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden gelden dan ook een aantal regels:

 • Zorg dat het teambelang voorop staat. Dat betekent dat er altijd de bereidheid moet bestaan om in een ander team te spelen;
 • Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd wordt dit, daar waar mogelijk tenminste vijf dagen, van tevoren gemeld bij de leid(st)er/trainer met opgave van redenen;
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van de wedstrijd;
 • Zorg voor een goede warming-up ter voorkoming van blessures;
 • Na de wedstrijd wordt zowel bij een thuiswedstrijd als bij een uitwedstrijd de kleedkamer netjes achter gelaten. Bij een thuiswedstrijd wordt ook de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en eventueel schoongemaakt. De trainer of leider van het betreffende team ziet hierop toe.