Beleid sport en gedrag

Commissie sport en gedrag

Commissie sport en gedrag
Wijhe ’92 heeft een commissie sport en gedrag. Deze commissie komt op ad hoc basis bijeen, indien een casus zich voordoet of wordt gemeld uit de categorie 3 of 4 (zie volgende pagina). Elk lid, ouder van een lid en elke vrijwilliger met een functie kan een melding doen. Melding kan bij een coördinator, een bestuurslid, een regiecommissielid of bij de vertrouwenscontactpersonen. De commissie  sport en gedrag heeft als taak om het vermeende ongewenste gedrag te onderzoeken: wat zijn de feiten, hoor- en wederhoor toe te passen, een conclusie te formuleren: is er wel of geen sprake van ongewenst gedrag en onder welke categorie valt het ongewenst gedrag en een advies uit te brengen aan het hoofdbestuur. Dit advies bestaat uit verbetermaatregelen voor Wijhe’92 om binnen de vereniging op te pakken. Daarnaast bestaat het advies uit de consequentie die volgens de commissie aan het ongewenst gedrag verbonden zou moeten worden door het hoofdbestuur richting degene die het ongewenste gedrag heeft vertoond. Dit kan elk lid van de vereniging zijn maar ook ouders/verzorgers/familie van leden van de vereniging. Vastlegging zal plaatsvinden met inachtneming van de AVG.

Samenstelling commissie (drie personen)
Afhankelijk waar de casus zich afspeelt, vindt de samenstelling van de commissie plaats: 

 • Jeugd of senioren: een vertegenwoordiger vanuit de jeugd of de seniorencommissie (handbal of voetbal).;
 • Handbal of voetbal: een vertegenwoordiger van de regiecommissie of het voetbalbestuur;
 • Een oud-bestuurder in de functie van voorzitter. Jan van ’t Land is hiervoor benoemd.

De commissie gaat vertrouwelijk, respectvol en integer om met de casus en de daarbij betrokkenen. We wonen in een kleine gemeenschap waardoor voortdurend aandacht moet zijn voor het voorkomen van schade jegens betrokkenen: slachtoffer en pleger. Het ‘goedmaken’ en maken van excuses zijn daarbij de norm. 

Er is een anti-pest protocol bij Wijhe ’92 en dit beleid sport en gedrag dient daarmee in samenhang gelezen en geïnterpreteerd te worden. De meest voorkomende vormen van vermeend ongewenst gedrag vallen onder de categorie 1 en 2. Snel en adequaat handelen is in deze situaties belangrijk. In de meeste gevallen kan dit opgepakt worden door (jeugd)trainers en/of leiders en als regel in afstemming met de betreffende coördinator van de betreffende leeftijdsgroep. 

Categorie 1. Bespreekbaar maken (hoor- en wederhoor) met evt. een waarschuwing  2. Geen waarschuwing maar passende maatregel 3. Tijdelijke Schorsing/ uitsluiting 4. Langdurige schorsing / royement
Ongewenst gedrag (voorbeelden,

indicatief en niet uitputtend)

 • Te laat komen;
 • Niet (tijdig) afmelden volgens de teamafspraken; 
 • Niet als een goed huisvader zorgen voor het materiaal en dit onderhouden;
 • Afwezig zijn bij trainingen en wedstrijden; 
 • Negatief gedrag vertonen ten opzichte van ploeggenoten, scheidsrechter of tegenstander;
 • Niet voldoen aan team- en clubtaken; 
 • Het vertonen van pestgedrag. 
 • Licht fysiek geweld ten opzichte van ploeggenoten, tegenstander etc. (duwen, trekken).;
 • Licht verbaal geweld (schelden en kwetsende verwijzingen);
 • Vernieling;
 • Het herhaaldelijk vertonen van ongewenst gedrag uit categorie 1.
 • Fysiek geweld (schoppen, slaan, kopstoot) ten opzichte van ploeggenoten, tegenstander, scheidsrechter etc.) welke verder gaat/meer impact heeft dan reguliere schorsing door KNVB en of NHV
 • Verbaal geweld (bijvoorbeeld dreigen).
 • Discrimineren. 
 • Alcohol/drugsmisbruik.
 • Ernstige vernielingen
 • Herhaaldelijk gedrag uit categorie 1 en 2.
 • Diefstal
 • Drugsgebruik. 
 • Vandalisme. 
 • Ernstig verbaal geweld. 
 • Ernstig fysiek geweld.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Overige excessen.
 • Herhaaldelijk gedrag uit categorie 1 t/m 3.
Actie bij vastgesteld ongewenst gedrag Bespreekbaar maken (hoor- en wederhoor) door trainer, leider of coördinator.  Bespreekbaar maken (hoor- en wederhoor) door trainer, leider of coördinator. Commissie sport en gedrag doet onderzoek. Commissie sport en gedrag doet onderzoek.
Maatregel In uitzonderlijke situaties een waarschuwing geven bij herhaald vertonen van ongewenst gedrag. Betrokken trainer/leider bepaalt in afstemming met coördinator een passende maatregel bijvoorbeeld extra corvee taak, één of twee keer niet welkom op een training of wedstrijd.

Na (meermalen herhaling van) ongewenst gedrag wordt dit schriftelijk vastgelegd door trainer, leider en/of coördinator en regiecommissie en/of voetbalbestuur wordt geïnformeerd.

De Commissie sport en gedrag onderzoekt de casus en adviseert het hoofdbestuur over een passende maatregel. Bijvoorbeeld tijdelijke schorsing, uitsluiting voor aantal trainingen/wedstrijden, ontzegging (niet meer welkom op) sportterrein. De Commissie sport en gedrag onderzoekt de casus en adviseert het hoofdbestuur over een passende maatregel. Bijvoorbeeld langdurige schorsing, uitsluiting, ontzegging (niet meer welkom op) sportterrein of royement als lid.